Ts. Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Vụ trưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

1/1987-9/1991: Chuyên viên, Vụ Kế hoạch, Bộ Y tế

7/1991-5/1993: Nghiên cứu sinh thạc sĩ, Đại học tổng hợp Chulalongkorn, Thailand

10/1991-9/1993: Chuyên viên, Trung tâm Thống kê y tế và Tin học, Bộ Y tế

10/1993-3/1996: Chuyên viên, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế

4/1996-9/1999: Phó phòng Quan hệ quốc tế kiêm Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án CNTT Việt Nam – Canada, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về CNTT

10/1999-09/2001: Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án CNTT Việt Nam – Canada, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

10/2001-2/2003: Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án Hỗ trợ chính sách CNTT, Bộ Khoa học – Công nghệ

3/2003-7/2007: Chuyên viên, Vụ Công nghiệp CNTT, Bộ Bưu chính Viễn thông

8/2007-11/2008: Chuyên viên, Vụ CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông

1/2004-12/2007: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học tổng hợp Monash, Australia

12/2008 – đến nay: Chuyên viên chính, Vụ CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông

5/2009 – đến nay: Phó vụ trưởng (Vice Director General) Vụ CNTT kiêm Phó giám đốc Ban quản lý các dự án công nghiệp CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông
Chuyên gia tư vấn cho một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, UNDP, USTDA, WTO, CIDA, SIDA, WHO…

Chủ đề
Đề xuất xây dựng chính sách phát triển công nghiệp IoT

Tóm tắt
– Khái quát về công nghiệp IoT
– Chính sách phát triển công nghiệp IoT của một số nước trên thế giới
– Đề xuất xây dựng chính sách phát triển công nghiệp IoT của Việt Nam