Địa chỉ: 60 Albert Street, #09-08, OG Albert Complex, Singapore (189969)
ĐT: +65 6338 3628
Fax: +65 6297 7597
Website: www.parasoft.com

Parasoft nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm có kết nối cao một cách hoàn hảo bằng các nhiệm vụ như tự động hóa các công việc tốn nhiều thời gian và cung cấp phần mềm quản lý thông tin cần thiết để chỉ tập trung vào những gì quan trọng. Các công nghệ của Parasoft giúp giảm thời gian, công sức và chi phí chuyển giao các phần mềm an toàn, phù hợp và đáng tin cậy, bằng cách tích hợp phân tích tĩnh, kiểm thử đơn vị, kiểm thử đám mây/API và dịch vụ ảo hóa. Với các công cụ kiểm tra dành cho các nhà phát triển, báo cáo/phân tích của nhà quản lý và bảng điểu khiển điều hành, Parasoft hỗ trợ các tổ chức phần mềm với các công cụ cải tiến mà họ cần để phát triển thành công và triển khai các thiết bị trong thị trường nhúng, doanh nghiệp và IoT, đồng thời cho phép phát triển chiến lược một cách chủ động- nhanh nhẹn, kiểm tra liên tục, DevOps và bảo mật. Phần lớn các công ty trong danh sách Fortune 500 sử dụng các giải pháp của Parasoft để sản xuất các phần mềm chất lượng hàng đầu một cách nhất quán và hiệu quả. Một số khách hàng của công ty tại Singapore tiêu biểu là DSTA, MHA, STE, LTA, NCS, DSO, CSIT, GIC, SGX, NYP và rất nhiều những tổ chức quan tâm đến Chất lượng và Bảo mật khác.