Ông Lê Quốc Cường

Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

TIỂU SỬ
Ông Lê Quốc Cường hiện là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí
Minh. Ông có kinh nghiệm thực tế và kiến thức vững vàng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến
ngành thông tin và truyền thông:
– Triển khai và phát triển hạ tầng mạng viễn thông trong thời gian công tác tại Công ty Viễn thông Liên tỉnh
– Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về viễn thông công nghệ thông tin khi giũ
nhiệm vụ Phó Giám đốc Học Viện Bưu chính, Viễn thông Việt Nam
– Công tác quản lý nhà nước, định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và thông tin điện tử với cương vị Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông từ năm 2012 đến nay.

Ông Lê Quốc Cường có học vị Tiến sỹ Viễn thông, Kỹ sư Công nghệ thông tin

CHỦ ĐỀ
Xây dựng đô thị thông minh: Kinh nghiệm triển khai từ TP. Hồ Chí Minh