GS. TS. Dương Anh Đức

Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

TIỂU SỬ
Trình độ học vấn

1985-1990: Cử nhân Khoa học về Toán học, Đại học Bang Ivanovo và Đại học Thành phố Hồ Chí Minh

1992-1995: Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính, Đại học thành phố Hồ Chí Minh

1998-2003: Tiến sĩ Khoa học máy tính, Đại học Khoa học tự nhiên, VNU-HCM

Kinh nghiệm công tác

2017-nay:G iám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

2015-2017: Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh

2011-2016: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

2007-2011: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

2013-2014: Chủ tịch Chương trình An toàn Thông tin-Thành phố Hồ Chí Minh

2007-nay: Chủ tịch Công nghệ thông tin, Chương trình Điện tử Viễn thông – Thành phố Hồ Chí Minh

2003-2007: Giáo sư và Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, VNU-HCM

1998-2003: Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Kỹ thuật phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, VNU-HCM

1996-1998: Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, VNU-HCM

1995-1996: Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1990-1995: Giảng viên, Khoa Toán – Tin học, Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam