PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH - IoT VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN: HƯỚNG TỚI MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI VÀ AN TOÀN

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 - KHAI THÁC TIỀM NĂNG IOT TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 - QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THẾ GIỚI IoT