PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH – IoT VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN:
HƯỚNG TỚI MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI VÀ AN TOÀN
















HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 – KHAI THÁC TIỀM NĂNG IOT TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ














HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 – QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THẾ GIỚI IoT